Provozní a bezpečnostní řád lezeckého centra

Všichni, kteří zajišťují provoz lezecké stěny a boulderovky Třináctka, si kladou za cíl, nabídnout kvalitní podmínky ke sportu a zábavě všem návštěvníkům, od špičkových lezců až po úplné začátečníky. Abychom byli schopni tohoto cíle dosáhnout, neobejdeme se bez vaší spolupráce. Za tímto účelem byl vydán provozní řád s bezpečnostními pravidly chování, platnými pro všechny návštěvníky lezeckého centra Třináctka a sportovního centra Jeremi. Každý nově příchozí návštěvník je povinen se s pravidly a bezpečností na lezecké stěně seznámit a v systému potvrdit jejich přečtení a dodržování.

Pojmy:

Provozovatel: TR-walls s.r.o., Generála Mejstříka 1553/5, 156 00 Praha 5, IČ: 26749769

Služba: službu vykonává osoba zmocněná provozovatelem

Návštěvník: osoba, která je v době provozu lezecké stěny a boulderovky účastní vlastního lezení
či jištění nebo se zde jen zdržuje

Pravidla a povinnosti návštěvníka:

 1. Lezecká stěna Třináctka je součástí sportovního centra Jeremi. Za pohyb a chování dětí a mladistvých v celém areálu odpovídají rodiče. V celém areálu je zakázáno kouření.
 2. Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.
 3. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s lezením a jištěním. Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními obtížemi. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 4. Lezení na stěně je povoleno pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na stěnu a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na stěnu odepřít.
 5. Osoby mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost.
 6. Každý návštěvník starší 15 let je povinen se seznámit s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (služby) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.
 7. Osoby starší 15 let a mladší 18 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na lezecké stěně a boulderovce, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou osoby starší 15 let a mladší 18 let na stěně provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 8. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na lezecké stěně a boulderovce Třináctka a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let. Příslušný dokument zde: Souhlas s lezením nezletileho
 9. Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele.
 10. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí. Z důvodu bezpečnosti může mít jeden dospělý na starosti 6 dětí předškolního věku a 10 dětí ve věku 6 – 15 let.
 11. Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.
 12. Návštěvníci mají na stěně možnost si zapůjčit kvalitní, bezpečné a plně funkční sportovní vybavení výrobcem určeném k lezení. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 13. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, která je opatřena dopadištěm. Tato stěna se nachází v přízemí a prvním nadzemním podlažím.
 14. Každý návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorech stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v  prostorech stěny.
 15. V prostorech lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit a užívat návykové látky. Alkohol lze konzumovat pouze v prostoru k tomu určeném.
 16. Provozování podnikatelské činnosti v prostorech stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele stěny.
 17. Zakázán je vstup se psy a jinými zvířaty.
 18. Při poškození nebo ztrátě zapůjčeného vybavení účtuje provozovatel návštěvníkovi odpovídající finanční náhradu poškozené věci.
 19. Provozovatel či služba je oprávněna kdykoliv vykázat ze stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu včetně bezpečnostních pravidel, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či bezpečnostních pravidel na stěně dopustila opakovaně.
 20. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že prostory stěny jsou v provozní době monitorovány bezpečnostními průmyslovými kamerami. Důvodem je kontrola dodržování provozního řádu a bezpečnostních pravidel návštěvníky a ochrana bezpečnosti návštěvníků a ostatních osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 21. Návštěvníci svým podpisem v „Knize návštěv“ vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 22. Provozní řád je platný od 29. února 2016 a je závazný pro všechny návštěvníky.
 23. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provozní řád měnit a aktualizovat.