Bezpečnostní pravidla lezení na stěně

 • Všichni návštěvníci dodržují zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA - vůdcovský - protisměrný osmičkový. Navazování se na lano pomocí dvou karabin zapnutých pojistkami proti sobě je možné pouze při lezení na top rope.
 • Lezci se při lezení bezpečně jistí. Je zcela zakázáno sólové lezení. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadiště.
 • Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi,
 • Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
 • Nedoporučuje se jištění v případě, kde je velký váhový rozdíl mezi jističem a lezcem. V případě pádu těžšího lezce hrozí úraz ať už jističe či samotného lezce.
 • Je zakázáno používat lano kratší než 50 m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.
 • Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoli došlo k omezení ostatních účastníků lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
 • Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě řádně zapnuté karabiny koncového jištění.
 • Jistič je povinen stát v modré jistící zóně. Nejističům je zakázáno se v tomto prostoru zdržovat.
 • Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
 • Při jištění je zakázáno sedět či ležet, věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem, zejména telefonování, konzumaci jídla a pití apod.
 • Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
 • Nejsou povoleny neúměrně dlouhé pády na „efekt“.
 • Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
 • Je zakázáno upravovat stávající cesty. Toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu služby.
 • Každý návštěvník je povinen ohlásit službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či službu, která jej přivolá.
 • Služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci a je povinna zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
 • Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se tohoto jednání dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání službu.
 • Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy lezecké stěny.
 • Návštěvník  je povinen dodržovat provozní řád Lezecké stěny Třináctka.

Jak jistit prvolezce přes GRIGRI

Nejčastější chyby během jištění